Algemene voorwaarden ODYN Connect

 Laatst bijgewerkt: 1-9-2023

  

1. Definities

 

ODYN verwijst naar ODYN Connect B.V. het software- en detachering bedrijf dat deze voorwaarden hanteert. "Klant" verwijst naar de persoon, organisatie of entiteit die diensten afneemt van ODYN Connect.

 

"Diensten" verwijst naar de software, softwareontwikkeling en/of detachering van personeel die ODYN Connect aanbiedt.

 

1.2. Door gebruik te maken van onze Diensten stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik onze Diensten dan niet.

 

 

2. Acceptatie van Voorwaarden

 

Door gebruik te maken van onze Diensten, stemt de Klant in met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient de Klant geen gebruik te maken van onze Diensten.

 

3. Dienstverlening

 

3.1 ODYN Connect zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten naar beste vermogen uit te voeren en te leveren volgens de afgesproken specificaties.

 

3.2 Eventuele wijzigingen aan de Diensten moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen ODYN Connect en de Klant.

 

4. Betaling en Facturatie

 

4.1 De Klant stemt ermee in om de overeengekomen vergoedingen te betalen zoals gespecificeerd in de offerte of overeenkomst.

 

4.2 Facturen dienen te worden betaald binnen [aantal] dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

5. Intellectueel Eigendom

 

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software en materialen blijven eigendom van ODYN Connect tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

5.2 De Klant verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de ontwikkelde software en materialen voor intern gebruik binnen de eigen organisatie.

 

6. Vertrouwelijkheid

 

6.1 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie van de andere partij niet openbaar maken aan derden en zullen redelijke maatregelen nemen om dergelijke informatie te beschermen.

 

7. Beëindiging

 

7.1 Deze overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van 90 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 ODYN Connect is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten.

 

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

 

9.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Amersfoort.